చట్టబద్దమైన అభ్యాసకులు, శిక్షణ, అవసరాలు, మరియు కార్యకలాపాలు