వద్ద అప్పీల్ కోర్ట్ ఆర్డర్ న్యాయవాదులు యొక్క బొలోనేలో తేదీ, తొమ్మిది జూలై, అధికారికంగా ప్రకటించారు అబ్జర్వేటరీ న జస్టిస్ వద్ద అప్పీల్ కోర్ట్

ఎక్సెర్ప్ట్ యొక్క దస్తావేజు యొక్క ఇన్కార్పొరేషన్ అబ్జర్వేటరీ న జస్టిస్ వద్ద అప్పీల్ కోర్ట్ (జూలై)